Základní škola

 

Naše škola je trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Žáci se vyučují podle vzdělávacího programu „Všichni spolu". Jako cizí jazyk se vyučuje v 1. až 5. ročníku angličtina. Děti ze 4. a 5. ročníku mají možnost připravovat se v kroužku angličtiny ke Cambridge zkoušce "YLE Starters" nebo "YLE Movers". Kroužek je otevřený i pro děti starší - příprava na "YLE Flyers", a také pro děti z jiných škol.  V předmětech jako je vlastivěda, prvouka, přírodověda a výchovy používáme metodu CLIL. Ve všech ročnících vyučujeme matematiku podle metody pana prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Děti matematika baví , rádi se jí zabývají a my jsme přesvědčení, že díky ní učíme žáky nejen sčítat, odčítat, násobit a dělit, ale že také rozvíjíme žákův intelekt. V první třídě jsme schopni nabídnout výuku čtení klasickou metodou slabikování i hláskovou - genetickou metodou, stejně jako výuku psacího kličkového písma, nebo písma Comenia script. Vždy záleží na domluvě s rodiči a diskusi, co je pro jejich děti nejlepší a nejvýchodnější. Pro děti se pořádají různé kulturní a sportovní akce, všichni žáci navštěvují každoročně kurz plavání, každý rok se uskutečňuje Drakiáda, zábavný Den dětí, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Vánoce na dvorku, Maškarní karneval, dopravní dopoledne, výtvarné dílny, slavnostní zakončení školního roku "Slavnost na dvorku", aj., žáci se zapojují i do života obce, vystupují s připraveným programem při Svátku matek, o Vánocích nebo při Vítání občánků.

Málopočetné třídy a možnost dělení dětí do skupin nám umožňuje věnovat každému maximálně času a opravdu respektovat potřeby dětí. Prostředí vesnické školy také umožňuje kvalitní spolupráci učitelů a rodičů. Nabízíme možnost měsíčních společných konzultací rodičů, dětí a učitelů, individuálně domluvené schůzky i týdenní informace prostřednictvím týdenních plánů. Běžnou se stala i komunikace s rodiči prostřednictvím mailu.

Pro lepší informovanost mezi žáky, učiteli a rodiči používáme týdenní plány. Žáci vždy v pondělí dostávají týdenní plán, ve kterém se dozvědí, co se budou nastávající týden učit, co je čeká a nemine, jaké mají mít domácí úkoly, jaké budou potřebovat pomůcky. Rodiče se dozvědí, jaké akce žáky čekají. Na konci týdne si každý žák zhodnotí svou práci a učitel zhodnotí práci žáka. Žáci se tak učí plánovat si svou práci, učí se sebehodnocení. Učitelé mají zpětnou vazbu, jak a zdali žáci zvládli probírané učivo, na co je potřeba více se zaměřit a co již žáci zvládli. Jsme přesvědčeni, že používání týdenních plánů je pro žáky přínosem.

Abychom co nejvíce eliminovali problémy děti ve čtení, matematice úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jindřichově Hradci nebo s jiným specialisty v okolí. Na základě doporučení poradny realizujeme hodiny pedagogické intervence, na základě našeho sledování vypracováváme plány pro žáky, které z jakýchkoli důvodů nestíhají vstřebávat běžné učivo, nebo naopak stihnou mnohem víc než ostatní spolužáci. Pro žáky s vadami řeči nabízíme procvičování výslovnosti s logopedickou asistentkou.

Pro větší motivaci žáků již mnoho let využíváme celoškolních her. V minulých letech jsme hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů, zabývali se životem v Africe, absolvovali Čarodějnickou školu, pořádali jsme olympijské hry, proměnili jsme školu v obrazovou galerii a hledali ztracený obraz Mony Lízy nebo se vydali na cestu kolem světa s Willy Fogem. Tyto hry jsou pro nás možností seznámit žáky s informacemi, které jsou nad rámec školních osnov, možností nechat žáky si spoustu situací prožít prostřednictvím dramatické hry a možností ohodnotit situace, vzorce chování, postoje dětí, vše to, co známkou ohodnotit nelze.

V rámci celoškolní hry máme vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení. Žáci všech tříd i všichni vyučující se sejdou v jednom velkém kruhu, aby zhodnotili, co se za celý týden povedlo, co ne, co nás trápí a z čeho máme velikou radost. Pravidlo Rady zní: Co řekneš zde, zde se vyřeší a nikdy více o tom nebude nikdo mluvit.

Radu vedou žáci 5. ročníku, pokouší se s pomocí ostatních žáků řešit problémy, pokouší se reagovat na jednotlivé podněty a koordinovat vše tak, aby bylo každému vyhověno a aby se dostálo pravidlu Rady. S tím úzce souvisí i potřeba vše zdokumentovat a proto vedeme DENÍK. Zvolený zapisovatel nebo kronikář vede přesné záznamy, kdo radu vedl (aby se "páťáci" vystřídali všichni) a co důležitého je potřeba do příští rady sledovat. Taková rada je vždy příjemným zakončením týdne, protože zatím stále máme více radostí než starostí. Kéž by tomu bylo i nadále.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz