Základní škola

 

Naše škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Žáci se vyučují podle vzdělávacího programu „Všichni spolu". Jako cizí jazyk se vyučuje v 1. až 5. ročníku angličtina. Děti ze 4. a 5. ročníku mají možnost připravovat se v kroužku angličtiny ke Cambridge zkoušce "YLE Starters" nebo "YLE Movers". Kroužek je otevřený i pro děti starší - příprava na "YLE Flyers", a také pro děti z jiných škol.  V předmětech jako je vlastivěda, prvouka, přírodověda a výchovy používáme metodu CLIL. Ve všech ročnících vyučujeme matematiku podle metody pana prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Děti matematika baví , rádi se jí zabývají a my jsme přesvědčení, že díky ní učíme žáky nejen sčítat, odčítat, násobit a dělit, ale že také rozvíjíme žákův intelekt. V první třídě jsme schopni nabídnout výuku čtení klasickou metodou slabikování i hláskovou - genetickou metodou, stejně jako výuku psacího kličkového písma, nebo písma Comenia script. Vždy záleží na domluvě s rodiči a diskusi, co je pro jejich děti nejlepší a nejvýchodnější. Pro děti se pořádají různé kulturní a sportovní akce, všichni žáci navštěvují každoročně kurz plavání, každý rok se uskutečňuje Drakiáda, zábavný Den dětí, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Maškarní karneval, dopravní dopoledne, výtvarné dílny, Stopovaná rodičů s dětmi, slavnostní zakončení školního roku "Slavnost na dvorku", aj., žáci se zapojují i do života obce, vystupují s připraveným programem při Svátku matek nebo o Vánocích.

Málopočetné třídy a možnost dělení dětí do skupin nám umožňuje věnovat každému maximálně času a opravdu respektovat potřeby dětí. Prostředí vesnické školy také umožňuje kvalitní spolupráci učitelů a rodičů. Nabízíme možnost měsíčních společných konzultací rodičů, dětí a učitelů, individuálně domluvené schůzky i týdenní informace prostřednictvím týdenních plánů. Běžnou se stala i komunikace s rodiči prostřednictvím mailu.

Pro lepší informovanost mezi žáky, učiteli a rodiči používáme týdenní plány. Žáci vždy v pondělí dostávají týdenní plán, ve kterém se dozvědí, co se budou nastávající týden učit, co je čeká a nemine, jaké mají mít domácí úkoly, jaké budou potřebovat pomůcky. Rodiče se dozvědí, jaké akce žáky čekají. Na konci týdne si každý žák zhodnotí svou práci a učitel zhodnotí práci žáka. Žáci se tak učí plánovat si svou práci, učí se sebehodnocení. Učitelé mají zpětnou vazbu, jak a zdali žáci zvládli probírané učivo, na co je potřeba více se zaměřit a co již žáci zvládli. Jsme přesvědčeni, že používání týdenních plánů je pro žáky přínosem.

Abychom co nejvíce eliminovali problémy děti ve čtení, matematice úzce spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jindřichově Hradci nebo s jiným specialisty v okolí. Na základě doporučení poradny realizujeme hodiny pedagogické intervence, na základě našeho sledování vypracováváme plány pro žáky, které z jakýchkoli důvodů nestíhají vstřebávat běžné učivo, nebo naopak stihnou mnohem víc než ostatní spolužáci. Pro žáky s vadami řeči nabízíme procvičování výslovnosti s logopedickou asistentkou.

Pro větší motivaci žáků již mnoho let využíváme celoškolních her. V minulých letech jsme hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů, zabývali se životem v Africe, absolvovali Čarodějnickou školu a navštívili jsme pohádkový svět Ferdy Mravence. Tyto hry jsou pro nás možností seznámit žáky s informacemi, které jsou nad rámec školních osnov, možností nechat žáky si spoustu situací prožít prostřednictvím dramatické hry a možností ohodnotit situace, vzorce chování, postoje dětí, vše to, co známkou ohodnotit nelze.

V rámci celoškolní hry máme vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení. Žáci všech tříd i všichni vyučující se sejdou v jednom velkém kruhu, aby zhodnotili, co se za celý týden povedlo, co ne, co nás trápí a z čeho máme velikou radost. Pravidlo Rady zní: Co řekneš zde, zde se vyřeší a nikdy více o tom nebude nikdo mluvit.

Radu vedou žáci 5. ročníku, pokouší se s pomocí ostatních žáků řešit problémy, pokouší se reagovat na jednotlivé podněty a koordinovat vše tak, aby bylo každému vyhověno a aby se dostálo pravidlu Rady. S tím úzce souvisí i potřeba vše zdokumentovat a proto vedeme DENÍK. Zvolený zapisovatel nebo kronikář vede přesné záznamy, kdo radu vedl (aby se "páťáci" vystřídali všichni) a co důležitého je potřeba do příští rady sledovat. Taková rada je vždy příjemným zakončením týdne, protože zatím stále máme více radostí než starostí. Kéž by tomu bylo i nadále.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz