Projekty 2014 - 2015

Jdeme ven - k rybníku, učit se v reálném světě o přírodě kolem nás. To je něco báječného - vidět vše na vlastní oči a získávat zkušenosti na vlastní kůži. To známe již z doby Jana Ámose Komenského - a ne každý se takto mohl učit. Paní Černická ze společnosti Vespolek se svou asistentkou nás vším krásně provedla. Poznali jsme nové vodní živočichy našich rybníků a také několik žijících v potoce a v jeho blízkosti.

voda 1voda 2voda 3voda 4voda 5voda 6

Účastníci: ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou,  ZŠ a MŠ Popelín, ZŠ a MŠ Velká Lhota

               ZŠ a MŠ Staré Město pod Landštejnem,  ZŠ a MŠ Plavsko

                            075

8.30   ÚVOD - přivítání, organizační informace – časový plán, kritéria a způsob hodnocení jednotlivců a týmů jednotlivých škol

          ICEBREAKING píseň „If you´re happy“

- minikonverzace s anglicky mluvícím lektorem Mikem (Jména účastníků i jejich p. uč. - napsat na kartičky. Škola, odkud kdo je, ze které třídy kdo je, komu je kolik let, ..

- Mike říká příběh, týmy škol poslouchají a sestavují obrázkový příběh podle poslechu, kontrola společně - ústně

9.00 – 10.00 ČÁST 1 – jednotlivci podle ročníků (3.,4. a 5.)

         tři stanoviště: poslech/mluvení/čtení a psaní - vždy po 20ti minutách se vystřídá ročník     na stanovišti, kde plní předem připravené úkoly – oprava podle klíče a bodování p. uč. z doprovodu účastníků

10.00 – 10.15   PŘESTÁVKA

10.15 – 11.00 ČÁST 2 - školní týmy

           sestavit rozhovor „Nakupování“, p. uč. mohou pomoci s přípravou rozhovoru – detaily

           k úkolu má každý tým písemně před začátkem přípravy s dispozici

          na přípravu je 15 minut, na předvedení max. 2 minuty, pořadí předvedení – v abecedním

           pořadí křestního jména příslušné p.uč.

           hodnotí p. uč. z doprovodu účastníků

11.00 – 11.15 PŘESTÁVKA

11.15 – 11.30 VYHODNOCENÍ

          předání účastnických listů a odměn za účast v  SUNFLOWER GAMES týmům i jednotlivcům

           vyhlášení vítězů jednotlivých ročníků – předání odměn a účastnických listů

           vyhlášení vítězného týmu ze 2. části a předání odměn a účastnického listu

 

sunflower 1sunflower 2sunflower 3

 mike 3.12.14 

Today it was a bit different school day. We had a project focused on Greece.

We talked about the rich history of the country, culture, people, Mediterranean climate etc. We spent some time watching a video of the most beautiful Greek destinations, ancient temples, sunny beaches, mountains and islands. The topic wouldn't be complete without mentioning Greek cuisine. We explained the Mediterranean Diet Pyramid and in the end we cooked a traditional Greek dish "Stuffed Tomatoes". Everyone was excited and willing to get involved. We all worked together and the result was just delicious! We were divided into two groups – while one group was cooking the other was searching for specific information about Greek animals, plants, towns and islands. Each group was doing both activities.

   As we enjoyed talking about Greece very much, we are looking forward to finding out more about this country. We are going to have some more activities for example with Greek alphabet, music and dances.

 

   Dnes byl poměrně odlišný školní den. Měli jsme projekt o Řecku.

   Mluvili jsme o bohaté řecké historii, o kultuře, lidech a o středomořském klimatu. Strávili jsme nějaký čas sledováním videa o nejkrásnějších řeckých místech, o starověkých chrámech, slunečných plážích, horách a ostrovech. Nebylo by to úplné, kdyby nebyla zmínka o řecké kuchyni. Vysvětlili jsme si středomořskou výživovou pyramidu a na konec jsme uvařili řecký tradiční pokrm – plněná rajčata. Všechny to moc zajímalo a výsledek společné práce byl báječný. Rozdělili jsme se do dvou skupin a zatímco jedna skupina vařila, druhá vyhledávala speciální informace o řeckých zvířatech, rostlinách, o městech a ostrovech.

   Protože se nám projekt moc líbil, těšíme se na další pokračování - například o řecké abecedě, o řecké hudbě a tancích.

 

 

 

I. Praotec Čech

2. 9. 2014
Tak dnes se vydáváme na cestu časem, do dob dávno minulých, kdy k nám z dalekých krajin přišli naši předkové. Historie říká, že to bylo v době stěhování národů, no, každá pověst má v sobě něco pravdy. Jak to ale všechno doopravdy bylo, už nikdo neví. A to je právě to krásné - můžeme si to vymýšlet. Jako pan Jirásek, jeho Staré pověsti české nás budou provázet po celý školní rok.
Také jsme se dnes zamýšleli nad tím, co nám vadí, když dělají druzí. Podle toho jsme vytvořili pravidla našeho vzájemného chování.

praotec 1praotec 2

 

 

II. Putování Praotce Čecha

3. 9. 2014

Pravdou je, že naši pra-pra-prapředkové přišli do naší krajiny a osídlili ji. Pověst vypráví, jak to tehda bylo. Dnes jsme si to putování prožili a potom kreslili obrazy na téma "Naše stará a nová vlast". Dozvěděli jsme se také, jak staří Slované žili, jaké měli domy a jak vypadaly první kamenné stavby. To byly rotundy - několik se jich z dávných dob ještě zachovalo - třeba ta na hoře Říp. My jsme si vyrobili jejich papírové modely.

pč put 2PČ PUTput 3

 

 

 

III. Krokovy dcery

19. 9. 2014

" A když osmdesátý šestý rok nastal starci, naplnili se jeho dnové, a umřel," tak praví klasik. Co bylo pak? Kdo Čechům vládl? Odkud vládl? Měli nějaký hrad? Měli jsme spoustu otázek a hledali odpovědi. Objevili jsme tak sestry Kazi, Tetu a Libuši, pokusili se je blíže poznat. Vystavěli jsme jim hrady a vytvořili vlajky a erby. Už se těšíme jak to bude dále.

004008010

 

 

IV. Sv. Martin

14.11.2014

062064123061

 

V. Trio pověstí

30.10. a 31.10. 2014

Tentokrát jsme si povídali pověsti O Přemyslovi, O Bivojovi a O Libuši a založení Prahy. Živými obrazy jsme ukázali, jak to tehdy vše probíhalo. Během večerní hry při spaní ve škole jsme založili Prahu. Vyrobili jsme číše pro kněžny na "přípitek" a každý si napsal na lísteček, co by popřál novému městu. Večer na stezce odvahy vhodil lísteček s přáním do ohně. Přání byla krásná a doufejme, že se všechna  Praze vyplní.  Symbolem námi založené Prahy se stala "katedrála". Ozářili jsme ji množstvím svíček, které jsme si nesli s sebou po stezce odvahy.

 trio 019 1trio 030 1trio 030 2trio 037 2trio 037 1trio 019 2

 

VI. Praha, pověsti ze staré Prahy a Dalibor

28.1.  a 29.1. 2015

 První den - Praha současná a Praha tajemná (4 vyuč. hodiny. přestávka v polovině programu)

         Praha současná

 •  Motivace - velké obrázky budov a míst v Praze (z kalendářů): kdo už byl v Praze/kdo si co pamatuje/kdo co o Praze ví
 • Internet -     Praha od rána do večera -
 • Práce ve skupinách - rozdělení do skupin (rodů - mix věku), výběr rolí (vladyka, posel, písař, mluvčí, zvěd, kronikář)                                            - puzzle (obr. místa v Praze - vyzvedne posel, rody sestavují obraz, určují, co to je a kde v Praze    to je - s plánem Prahy, kronikář nalepí, písař napíše název místa, mluvčí prezentuje)                                                                                                - prezentace
 • Internet - Klenot Prahy (Karlův most) - hudba: B. Smetana, Má vlast, Vltava (uč. komentář k hudbě, poslech)
 • PŘESTÁVKA

   

  Praha tajemná

 • Internet - foto  Praha v zimě
 • V kruhu  - sochy na Karlově mostě, pověsti a legendy - vyprávění                                                                                                           - Bruncvík/lev/kouzelný meč - vyprávění/obrázky/knihy
 • Práce ve skupinách - krátké pověsti ze staré Prahy (každý rod má jiný text - přečíst, určit, co je historická pravda a co je vymyšlené)
                                     - prezentace: obsah pověsti a řešení                             
 • Doplňovačka na tabuli - rámeček 7 kolonek:  hádej písmena (Dalibor)
 • Práce ve skupinách -  foto Daliborky a další věže Pražského hradu: Urči podle poslechu, která z věží je Daliborka - zakroužkuj, kdo zná pověst o Daliborovi - mluvčí prezentuje, společně pověst doplnit                                                                                              - text - Kdo byl podle historie Dalibor: přečíst, zhodnotit, zda byl dobrým/špatným člověkem a proč (jdi vlevo/vpravo - dobrý/špatný - zdůvodni)
 • Dějiny udatného českého národa - ČT : www.ivysilani.cz , O Daliborovi, díl 49

 

  Druhý den - O Daliborovi (2 vyučovací hodiny)

 • V kruhu - rekapitulace včerejšího programu, příprava tvorby plakátu ze včerejších materiálů
 • Práce ve skupinách - uspořádání materiálů na plochu plakátu
 • Poslech - CD - Zdeněk Svěrák: Pověsti, Dalibor
 • Práce ve skupinách - zjednodušená pověst -  jednotlivé obrázky komiksu uspořádat podle děje pověsti a dokreslit, 1-2 obrázky svoje, aby doplnily děj                                                                                                                                                                                         - vše nalepit na plakát
 • V kruhu -  shrnutí tématu a zhodnocení práce                                                                                                                                                       

 praha 1 1praha 2 1praha 3praha 4praha 5praha 6praha 7praha 8

 

 

VII. Staroměstský orloj

1.4.2015

Dnes v Praze zůstáváme a jdeme se podívat na historii a pověst o orloji, který je na Staroměstské radnici.

Putování příběhem o mistru Hanušovi a orloji:

 • co si tak lidé mohli povídat při odhalování nového orloje - děti vytvářely ve dvojicích nebo trojicích krátké rozhovory, do nichž musely začlenit tři daná slova (zázrak, div, orloj)
 • pokračování v příběhu - co vše můžeme vidět na orloji
 • jak zabránit mistru Hanušovi postavit orloj jinde - krátké scénky
 • oslepení mistra Hanuše - jak vnímají svět slepí lidé - hra o důvěře - jeden vodí druhého, který má zavázané oči - povídání si o pocitech z tého hry a jak můžeme slepým lidem pomáhat
 • závěr příběhu

 

Výroba vlastních orlojů - ve skupinkách. Místo apoštolů děti malovaly nebo psaly své vlastnosti, pak si orloje vyzdobovaly podle své fantazie.

Učení nové písničky o Starých českých pověstích - Bylo to tak...

Závěr - opakování toho, co jsme se dnes dozvěděli nového (osmisměrka, kvízy...) - ve skupinkách. Nakonec povídání v kruhu o zajímavostech z dneška.   

 

orl 022 1orl 022 2orl 049 2orl 051 2

orl 053 2orl 054 2

orl 051 1orl 053 1orl 054 1 orl 049 1

 

VIII. Blaničtí rytíři

26.6.2015

Poslední pověst z našeho cyklu - Blaničtí rytíři - podle ní nám tito rytíři přijdou pomoci, až bude naší zemi nejhůř. Tak čekáme ...........

 bla 1bla 2bla 3bla 4bla 5bla 6

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz