Informace pro rodiče

Provoz školy od pondělí 12. dubna

Vážení a milí rodiče a přátelé školy!
 
           Na základě Mimořádného opatření vlády z dne 6.dubna 2021 se s účinností od 12. dubna 2021 omezuje provoz škol a školských zařízení tak,  že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: a) základní školy při zdravotnickém zařízení, b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, c) dětí v přípravné třídě, d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny, e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem,......
 
            Znamená to tedy, že všechny děti, které chodí k nám do školy, mohou nastoupit na prezenční výuku, bez rotací, bez výjimky, ale s hygienickými opatřeními. Co to pro nás znamená?
 1. Žáci se budou vyučovat ve dvou homogenních skupinách (I. = 1.,2. .,3. ročník   a   II. = 4., 5. ročník). V těchto skupinách budou již od příchodu do školy, na obědě a v odpolední družině. Skupiny se nebudou míchat a pokusíme se minimalizovat kontakt mezi nimi. O každou skupinu se bude starat skupina pedagogů, kteří nebudou vyučovat ve skupině druhé.
 2. Žáci budou dvakrát týdně, vždy v pondělí a čtvrtek ráno, testováni neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem vždy ihned po příchodu do školy.
 3.  Žáci I. skupiny se budou testovat ve třídě školní družiny. Pokud doprovází do školy děti rodič, uvítáme, když provede test svého dítěte sám. Testování bude přítomen pedagogický pracovník, který dohlédne na správný způsob testování, na dodržování hygieny, odklizení použitých testů a evidenci testování.
 4. Žáci II. skupiny se budou testovat ve školní knihovně. I zde bude testování bude přítomen pedagogický pracovník, který dohlédne na správný způsob testování, na dodržování hygieny, odklizení použitých testů a evidenci testování.
 5. V případě negativního testu si žák v šatně odloží potřebné věci, přezuje se a půjde do své třídy. V opačném případě budeme okamžitě informovat rodiče, žák odejde domu a dále budeme postupovat podle nařízení MZ (viz příloha) a následně hygienické stanice.
 6. Ve škole se žáci mohou pohybovat pouze s ústy zakrytými chirurgickou rouškou. Tu budou odkládat pouze při konzumaci svačiny. Pokud počasí dovolí, budou svačinové přestávky probíhat venku na dvoře či školním hřišti.
 7. Na oběd budou žáci chodit ve svých skupinách. Budou obědvat postupně tak, aby u stolu seděl vždy jeden žák a obě skupiny se  nepomíchaly.
 8. Škola bude v provozu od 7:00 do 16:00.
 9. Pokud budete pomáhat dětem s testováním, nebo půjdete do školy z jiného důvodu, vždy mějte, prosím, ústa zakrytá respirátorem.
               Pokud nechcete nechat své dítě testovat, nebo si nepřejete aby mělo dítě při výuce roušku, můžete si samozřejmě nechat dítě doma. Nepřítomnost bude dítěti omluvena. Můžete s ním pracovat podle týdenních plánů, které vám budeme zasílat na mail a vyvěšovat na webových stránkách školy tak, jak jste byli zvyklí. V případě potřeby  máte možnost vy i dítě konzultace s učiteli v odpoledních hodinách.
 

Přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání

S ohledem na současnou epidemickou situaci dochází k posunu termínu konání jednotných přijímacích zkoušek 

Dle Opatření ze dne 15. 3. 2021 4.j.:MSMT-4337/2020-6 se vypisují tyto termíny přijímacích zkoušek:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového , a to pro všechny formy vzdělávání 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání 3. června 2021

V souvislosti s tímto opatřením MŠMT sjednotilo termín ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání na nejdříve 19. května 2021. V návaznosti na tento posun přijímacího řízení se tak posouvá i termín pro vydání zápisového lístku  na 30. dubna 2021. Tím se, podle současného předpokladu, posune předávání zápisových lístků na dobu, kdy bude epidemiologická situace lepší.

Provoz základní a mateřské školy od 8. března do 21. března 2021

Prázdniny skončily, ale my se s dětmi bohužel neuvidíme.

Dle nařízení vlády se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, žáků 1. a 2. ročníků základní školy, žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazení do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy, žáků ve školních družinách.

Žáci základní školy se budou vzdělávat distančním způsobem, mateřská škola poskytne vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné. Rodiče těchto žáků budou o způsobu distanční výuky informováni mailem.

Rodiče mohou žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Tiskopisy najdete na portálu CSSZ (níže). Postup, jak je vyplnit, najdete zde: 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Některé informace k ošetřovnému najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

 

Ochranné prostředky

Vážení rodiče!

Dle nařízení MŠMT je nutné, aby žáci, kteří jsou ve škole, měli tyto ochranné prostředky dýchacích cest:

* respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

* zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

 

Znamená to tedy, že látková rouška nevyhovuje. Moc vás všechny prosím o opatření takových ochranných prostředků pro vaše děti. Buďme k sobě ohleduplní a pokusme se tak o udržení dětí ve škole co nejdéle.

Provoz školy do konce roku 2020

Vážení rodiče!

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí kritového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

Z tohoto důvodu se s dětmi uvidíme naposledy v pátek 18. 12. 2020. 21. 12. a 22. 12. mají tedy děti volné dny, od 23. 12. mají vánoční  prázdniny, které potrvají do neděle 3. ledna. Do školy děti nastoupí v pondělí 4. ledna 2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky.

Provoz školy od pondělí 30. listopadu

Od 18. listopadu jsou ve škole přítomni žáci 1., 2. a 3. ročníku. Pracují podle rozvrhu hodin, který dostali na začátku školního roku. Nevyučuje se hudební  a tělesná výchova. Funguje jedno oddělení družiny od 7:00 do 16:00 hod. Žáci odebírají jídlo ze školní jídelny za stejných podmínek jako před zavřením školy.

Od pondělí 30. listopadu budou ve škole přítomni i žáci 3. a 4. ročníku.

Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole (i školní družině) mají povinnost nosit roušky.

Výuka probíhá podle rozvrhů vydaných na začátku školního roku.

Nevyučuje se hudební a tělesná výchova. Tělesná výchova je nahrazena procházkami do okolí školy.

Mezi výukovými bloky pobývají žáci minimálně půl hodiny venku (počítejte s tím v případě chladného počasí).

Výuka i organizace přestávek bude probíhat tak, aby se žáci a vyučující  jednotlivých tříd nepotkávali.

Provoz školní družiny bude probíhat od 7:00 do 16:00 hod ve dvou odděleních družiny tak, aby se ani zde žáci nepotkali a my tak minimalizovali počet dětí v případné karanténě.

Obědy jsou žákům vydávány za stejných podmínek jako před uzavřením škol.

Uzavření školy

Vážení rodiče,

z nařízení vlády České republiky je od středy 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána fyzická přítomnost žáků 1. stupně základních škol v prostorách školy. Uzavřena je také školní družina. Po tuto dobu bude vzdělávání probíhat distanční formou. Informace k výuce najdete od příštího týdne ve svých emailových schránkách. Po zbytek tohoto týdne mají děti práci zadanou v týdenních plánech. Obědy jsou pro všechny žáky od 14. 10. 2020 automaticky odhlášeny. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

 

Noc s Andersenem

Dnes měla proběhnout v knihovnách po celé ČR a i v dalších zařízeních již jednou posunutá NOC S ANDERSENEM 2020. Bohužel, situace nám nepřeje a tato akce je zrušena. Noc s Andersenem se zaměřuje právě na samotného nejslavnějšího pohádkáře H. CH. Andersena a každý rok na vybraného spisovatele či literární postavu. Letošní rok je zaměřen na spisovatelku Boženu Němcovou a literárního hrdinu Harryho Pottera. My s vámi být nemůžeme, ale můžeme vám zpříjemnit dnešní literární noc. POJĎME si udělat NOC S ANDERSENEM DOMA! Vezměme své oblíbené knížky, čtěme si společně, prohlížejme ilustrace, něco nakresleme, vyrobme, upečme, uvařme si dobrý čaj či kakao.. a buďme spolu v kruhu rodinném.. Připravili jsme pro vás pro zpříjemnění chvil pohádku od Boženy Němcové Čert a Káča, kterou když si zde poslechnete: https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-cert-a-kaca-7963409 můžete zkusit hrát hru Milionář: https://learningapps.org/display?v=ps1mic9r320... a Párty: https://learningapps.org/display?v=pxuv57vct20... a kdo by si chtěl zkusit projít úkoly od Harryho Pottera, najde je zde ⬇️ Užijte si dnešní VÁŠ večer! A třeba příští rok! Váš tým Noci s Andersenem z Plavska

 

Opatření MZd od 10. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 10.9.2020 do odvolání je potřeba ve vnitřních prostorách s výjimkou tříd nosit roušky, na pohyb po chodbách by je děti měly mít. Dejte tedy prosím dětem do školy s sebou roušku.

SCHŮZKA RODIČŮ 15.9.2020 OD 16:00

Vážení a milí rodiče, zveme vás na setkání v naší škole, které se koná v úterý 15. září od 16 hodin. Mimo jiné vás seznámíme se "Školou online". Těšíme se na vás. 

ZAČÍNÁME

Vážení a milí!

Zveme všechny žáky, prvňáky a jejich rodiče na otevření nové, jedinečné, vyjímečné galerie LA GALERIE FLOTTANTE. Galerii najdete v budově základní školy. Protože jsme nestihli zcela doladit fasádu budovy, musíte k návštěvě použít zadní vchod (projdete velkými vraty přes dvůr). Malou nepohodu při vstupu ale mnohokráte vynahradí umělecká díla, která můžete v galerii zhlédnout. Ty největší světové galerie nám zapůjčily ty nejznámější a nejcennější obrazy. Neváhejte a přijďte.

KDY?  Přece v úterý 1. září 2020

V KOLIK?  V 8:00 hodin

PROGRAM:   -přivítání ředitelkou galerie v přednáškovém sálu (tělocvična)

                      - hromadná prohlídka galerie s odborným výkladem

                      - slavnostní přivítání prvních návštěvníků v sálu č. 2 za účasti nejvýznamnějších představitelů obce

                      - plánované ukončení akce v 8:45 hod

Hygienická opatření od 1. září 2020

Na základě manuálu "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19" vydala ředitelka školy pokyn "Hygienická opatření vzhledem ke covid-19". Pokyn vychází z doporučení MŠMT a MZd a naplňuje všechny jeho závazné části. Části , které mají pouze doporučující charakter,  jsme přizpůsobili běžnému chodu naší školy a jsme připraveni je měnit podle aktuálních pokynů příslušné KHS nebo plošně MZd.

Pro vás, rodiče, z toho vyplývá, že:

- do školy budete posílat děti bez příznaků infekčního onemocnění

- při příchodu do školy si vydesinfikujete ruce

- ve škole se budete zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu

- v případě nutnosti si vyzvednete nemocné ditě co nejrychleji to bude možné

Informace a pokyny MŠMT k výuce od 1. 9. 2020

Výuka od 1. 9. 2020 se bude řídit podle pokynů v manuálu MŠMT. Aktuální verzi dokumentu naleztete na stránkách MŠMT. Nejčastější dotazy, například ohledně nošení roušek, jsou zodpovězeny na této stránce.

Zveřejněny rozvrhy a harmonogram roku

V sekci Rozvrhy byly zveřejněny předběžné rozvrhy na školní rok 2020/21. Je možné, že doznají ještě nějakých drobných změn, ale délka vyučování v jednotlivých dnech by se už měnit neměla. Proti předchozím rokům bude mít I. třída odpolední vyučování v pondělí místo úterý. V pondělí po obědě se také bude během zimy jezdit na plavání.

V sekci Harmonogram byla data aktualizována pro nadcházející školní rok.

Pozvánka: Škola končí - léto začíná, 22.6.2020

Slavnost ke konci školního roku letos proběhne 22. 6. 2020 v 16:00, netradičně v parku u pomníku.

kola končí léto začíná

Otevření základní školy

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola Plavsko, oznamuje, že od 25. 5. 2020 umožňuje otevření školních skupin. Činnost ve školních skupinách bude probíhat ve dvou částech: dopoledne výuková část, při níž budou s žáky učitelky jednotlivých ročníků, a odpoledne odpočinková a relaxační část, při níž budou s žáky vychovatelky a asistentky pedagoga. Podrobnosti k provozu školy najdete v přiloženém dokumentu.

Výsledky přijímání do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení,

      níže vkládám seznam žáků přijatých k povinné školní docházce  do Základní školy a Mateřské školy Plavsko pro školní rok 2020/2021. Velmi si všichni vážíme vašeho zájmu o naši školu a děkujeme za něj. Každoročně pořádáme pro budoucí prvňáky "Školu nanečisto", aby si osahali školu, vyzkoušeli vše potřebné a věděli tak,  "do čeho jdou". Letos to bohužel nebude možné. Pokusíme se s ostatními pedagogickými pracovníky vymyslet něco, co by tuto akci alespoň částečně nahradilo. Určitě vám dáme vědět. Počítejte také se schůzkou rodičů ještě v červnu. Povíme si o systému fungování naší školy o způsobech práce, domluvíme se na učebnicích a způsobech výuky čtení a psaní. Termín schůzky vám včas sdělíme prostřednictvím mailové pošty.

     Moc se na vás i vaše děti těším a přej hodně sil a radost z dětí.

     Krásné slunečné dny.

     Mgr. Iveta Marušáková

     

 

 

 

Znovuotevření ZŠ

Vážení rodiče!

         Od pátku 1. května máme v ruce informace o provozních podmínkách, které je potřeba dodržet při znovuotevření školy pro žáky. V příloze vám posílám část, která se týká pravidel při vstupu do budovy a pobytu v budově a třídách. Není to pro nás zrovna příjemné čtení. Zatím to vypadá na rozdělení dětí do skupin po 15 (maximálně) a hlídání, aby se skupiny za celý den nepotkaly, nepromíchaly a asi ani neviděly, zůstávaly ve svém určeném prostoru (třídě). Můžeme využívat venkovní prostory školy (každá skupina zvlášť nebo jinde), nemůžeme ale mimo areál. To platí i pro odpolední hodiny. Přesnější a detailnější informace a pravidla pošlu, až budu vědět, s kolika dětmi a skupinami mám počítat.

          Prosím vás tedy o zaslání informace o tom, zda vaše dítě nastoupí 25. května do školy a jak dlouho potřebujete, aby ve škole bylo (maximálně do 16:00 hod). Podle informací ze ZŠ Stráž n Než. můžete počítat s obědy.

         MŠMT doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz prohlášení) a pokud žák patří do rizikové skupiny, nebo žije ve společné domácnosti s osobou, která patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při vstupu do školy budete podepisovat prohlášení (viz příloha), že jste rizikové faktory zvážili. Pokud se rozhodnete nechat dítě i nadále doma, měl by vám i nadále zůstat příspěvek na ošetřovné v případě, že žák, nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny (stále čekáme na přesné vyjádření ).

         Děkuji vám, že situaci tak úžasně zvládáte, a věřím, že to společně nějak „přežijeme“.

     Hezký den.

Iveta Marušáková

 

Bruslení

 

KDY?                  Vždy v úterý od 9:00 do 10:30 hod . Začínáme 31. 3., pak 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2020.

KDE?                   Na  Zimním stadionu J. Marka v J. Hradci

CO S SEBOU?    Tkaničkové brusle, helmu (na hokej, lyže nebo kolo), vhodné sportovní oblečení, pití

CENA?                 Kurz 375,- + led + doprava  -  v minulých letech vše dohromady kolem 1 000,- Kč.

CO JE POTŘEBA?   *  na webových stránkách www.detidobrusli.cz přihlásit děti do kurzu a tím i registrovat k úrazovému pojištění

                                  *  vyplnit a podepsat formulář ke GDPR a vrátit ho do školy před začátkem kurzu

POKUD  POTŘEBUJETE NABROUSIT BRUSLE, stačí, když je v týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020 přinesete do školy. Brusle odvezeme k nabroušení a děti je budou mít připravené v úterý na stadionu. Broušení stojí 60,- Kč.

VÝUKA: úterý 1. - 4. hodina všechny ročníky bruslení   , 6. - 7.  hodina dle rozvrhů

                                                  1. hod              2. hod             3. hod              4. hod             5. hod 

               středa 1. ročník             -                      Čj                   Čj                     M 

                           2. ročník            Aj                     Čj                   Čj                     M

                           3. ročník            Aj                     Čj                   Čj                     M

                           4. ročník           Čj                     M                   Čj                      M                   Pč

                           5. ročník           Čj                     M                    Čj                      M                   Pč

Ostatní dny vše podle stávajícího rozvrhu hodin. Po ukončení kurzu bruslení se výuka v úterý a středu vrací k normálnímu rozvrhu hodin.

 

 

Uzavření školy

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Co to znamená: až do odvolání je zrušena výuka na základní škole, mateřská škola je zatím v provozu

Výuka: výuka bude probíhat v režimu domácího vyučování. Žáci budou prostřednictvím mailů a týdenních plánů dostávat od vyučujících úkoly ke splnění. Po příchodu do školy budou úkoly vyhodnoceny a ohodnoceny.

Potvrzení: pokud potřebujete s dítětem zůstat doma, vyzvedněte si u ředitelky školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" a odevzdejte ji svému zaměstnavateli.

Provoz školy: ve škole bude během dopoledních hodin přítomna ředitelka školy, pro informace lze použít jakýkoli ze školních mailů, případně telefon 605 745 664.

Strana 1 z 5

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Plavsko
Plavsko 39
378 02 Stráž nad Nežárkou

605 745 664, 384 385 266
skola@zsplavsko.cz
www.zsplavsko.cz

ID datové schránky: atjmgjg
IČO školy: 709 850 22
č. účtu: 604200329/0800

Mateřská škola:

384 390 852
skolka@plavsko.cz
skolka.omlouvani@plavsko.cz - pro omlouvání hlavně předškoláků

Zřizovatel

  Obec Plavsko
  www.plavsko.cz